Ораторска вечер во ОУ „Лазо Ангеловски“

Клубот на Оратори за прв пат, беше дел од организацијата на ораторската вечер во ОУ Лазо Ангеловски.

Се надеваме дека настани од ваков карактер ќе продолжат и во иднина, и најмладите оратори ќе блеснат во уште поубаво светло.

Categories: ko